Wedi’i lleoli i’r dwyrain o Bontypridd, bydd Fferm Solar Glyn Taf yn darparu 36.6MW o ynni adnewyddadwy glân, di-garbon, sy’n cyfateb i ddarparu digon o bŵer i ddiwallu anghenion trydan blynyddol tua 10,000 o gartrefi.

35 mlynedd fyddai oes weithredol y datblygiad, gan ddarparu arbedion carbon deuocsid hirdymor a gwelliant sylweddol i fioamrywiaeth yn yr ardal.