Cynllun

Byddai Fferm Solar Glyn Taf wedi’i lleoli tua 2 km i’r dwyrain o ganol tref Pontypridd.

Mae’r cynllun yn ymestyn i tua 101 hectar (ha) ar lethrau gorllewinol Mynydd Meio, yn union i’r de-ddwyrain o Glwb Golff Pontypridd.

Mae’r safle arfaethedig wedi’i leoli o fewn wardiau Canol Rhydfelin, Trallwng a Threfforest, Rhondda Cynon Taf.

Ynglŷn â'r cynnig

Mae’r bwriad ar gyfer y fferm solar 36.6MW yn cynnwys adeiladu fferm solar ffotofoltäig ar y ddaear, gwaith tirlunio cysylltiedig, seilwaith a mynediad, wedi’i leoli o fewn y dirwedd bresennol o waliau cerrig, gwrychoedd a choetir. Bydd y paneli’n trosi’r ynni o olau’r haul yn drydan.

35 mlynedd fyddai oes weithredol Fferm Solar Glyn Taf, gan ddarparu arbedion carbon deuocsid hirdymor a gwelliant sylweddol i fioamrywiaeth yn yr ardal. Byddai hyn yn ddefnydd dros dro o dir fferm y gellir ei wrthdroi’n hawdd ar ddiwedd ei oes weithredol.

Opsiynau llwybr mynediad

Mae dau opsiwn mynediad safle adeiladu a gweithredol yn cael eu hystyried, ac mae’r ddau ohonynt trwy fynedfeydd presennol Fferm Bryntail a Fferm Tir Cae-Mawr.

Os rhoddir caniatâd, disgwylir i’r gwaith adeiladu gymryd 6 mis.

Cysylltiadau grid

Mae’r safle mewn lleoliad delfrydol ar gyfer mynediad i’r rhwydwaith grid trydan lleol, dim ond 3km o’r is-orsaf agosaf yng Nglan-bad, Trefforest.

Bydd y trydan a gynhyrchir yn dod i rwydwaith trosglwyddo’r Grid Cenedlaethol ac yn cael ei gludo ar draws Cymru.

Ystyriaethau amgylcheddol

O gymharu ag arferion ffermio dwys, mae fferm solar yn dod â buddion amlswyddogaethol cynhyrchu ynni yn gyfochrog â budd amgylcheddol net ar gyfer cynefinoedd a rhywogaethau.

Mae’r datblygiad yn cynnig cyfle i gadw’r tir yn rhydd rhag plaladdwyr a chemegolion – gan alluogi rhywogaethau i ffynnu a gwella ansawdd y pridd.

Mae Glyn Taf wedi’i ddewis yn dilyn astudiaeth ddichonoldeb helaeth a phroses asesu safle trwyadl gan gynnwys argaeledd grid, tirwedd, treftadaeth, ac asesiadau ecolegol sy’n helpu i lywio datblygiad ein cynigion.

Bydd y cynnig yn ystyried nodweddion lleol gan gynnwys waliau cerrig presennol, cynefinoedd a rhywogaethau a warchodir, a’r Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC).

Byddai’r prosiect yn sicrhau budd net i fioamrywiaeth drwy:

 • Gwella coridorau cynefinoedd
 • Darparu mwy o gyfleoedd chwilota
 • Annog peillwyr

Amserlen y prosiect

Rydym wedi cynnal arolygon safle ac asesiadau amgylcheddol i lywio’r gwaith o baratoi cais cynllunio ac rydym wedi cyflwyno cais Cyfarwyddyd Cwmpasu Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) i PINS.

Byddwn yn ymgynghori’n rhagweithiol â’r gymuned leol ar y dyluniad sy’n datblygu cyn cyflwyno’r cais cynllunio.

Rydym am sicrhau bod y gymuned yn cael yr holl wybodaeth sydd ar gael am y cynnig ac yn cael pob cyfle i ofyn cwestiynau a rhoi eu barn er mwyn sicrhau’r budd mwyaf i’r ardal leol a’r bobl sy’n byw yno.

Dilynwch ein taith i ddatgarboneiddio

2021 – 2023

 • Site selection
 • Site surveys
 • Environmental assessments
 • Landowner agreement signed

Early 2024

 • Early engagement with key stakeholders
 • Feasibility studies

Yn gynnar yn 2024

 • Ymgysylltu cynnar â rhanddeiliaid allweddol
 • Astudiaethau dichonoldeb

2021 – 2023

 • Dewis safle
 • Arolygon safle
 • Asesiadau amgylcheddol
 • Cytundeb perchennog tir wedi’i lofnodi

Summer 2024

 • Non statutory consultation on the initial proposals
 • Site investigations and studies

Haf 2024

 • Ymgynghori anstatudol ar y cynigion cychwynnol
 • Ymchwiliadau ac astudiaethau safle

Gaeaf 2024

 • Ymgynghoriad Statudol ar y cynigion manwl.
 • Cyflwyno’r cais am DNS i PEDW

Winter 2024

 • Statutory Consultation on the detailed proposals
 • DNS application submitted to PEDW