Rydym yn falch o rannu ein cynigion sy’n dod i’r amlwg ar gyfer Fferm Solar Glyn-taf â’r gymuned i gael gwybod eich barn a’ch syniadau.

Cynhelir ein hymgynghoriad cyhoeddus rhwng dydd Llun 10 Mehefin a dydd Llun 8 Gorffennaf 2024.

Mae rhagor o wybodaeth am y prosiect ar gael ar ein byrddau arddangos.

Digwyddiadau ymgynghori

Yn rhan o’n hymgynghoriad, byddwn yn cynnal arddangosfeydd cyhoeddus lle gallwch ddysgu rhagor, sgwrsio ag aelodau tîm y prosiect a rhannu eich barn ar ein cynlluniau newydd.

Dydd Llun 24 Mehefin 2024, 2pm – 7pm yng Nghanolfan Gymunedol Trefforest

Dydd Mawrth 25 Mehefin 2024, 10pm – 3pm yng Nghanolfan Hamdden Y Ddraenen Wen

Megis dechrau cael eu datblygu y mae ein cynigion, ac rydym yn awyddus i glywed eich syniadau am y prosiect, yn enwedig o ran sut y gallwn ni gynyddu’r buddion i’r gymuned leol.

Edrychwn ymlaen at glywed eich syniadau cychwynnol a gweithio gyda chi wrth i’r prosiect ddatblygu.

Adborth

Rydym yn eich gwahodd i roi adborth ar ein cynigion cynnar i helpu i lunio ein cynlluniau.

Ffurflen adborth

Rhowch adborth i ni drwy gwblhau eich ffurflen adborth erbyn dydd Llun 8 Gorffennaf 2024.

Cliciwch yma i roi adborth

E-bost – E-bostiwch eich sylwadau atom glyntaffPV@grasshopper-comms.co.uk

Ysgrifennu at: Rhadbost/Freepost GRASSHOPPER CONSULT (does dim angen stamp na chyfeiriad ychwanegol)

Ffonio – Rydyn ni yma i wrando ar eich barn. Gallwch siarad ag aelod o’r tîm drwy ffonio 01443 584238

Bydd adborth o’r ymgysylltu cynnar, ynghyd â chanlyniadau amrywiaeth o ymchwiliadau ac arolygon safle, yn ein helpu i fireinio ein cynigion, y byddwn yn eu rhannu â chi yn ystod yr ymgynghoriad statudol yn ddiweddarach eleni.

Rydym hefyd yn chwilio am adborth ar welliannau bioamrywiaeth ar gyfer y safle a syniadau ar sut y gallwn sicrhau bod y gymuned leol yn elwa o’r fferm solar newydd.